Velkommen til Torvefjorden båthavn sin hjemmeside.


24.08.20

Fellesopptak 2020

Lørdag 26. september 08:00 - 12:00

Lørdag 10. oktober kl. 08:00 - 12:00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen Tlf: 915 14 589

Gunnar Larsen Tlf: 483 55 909

Oppslag med fullstendig informasjon og priser finnes her.


08.04.20

Vi har fått melding om innbrudd i flere av båtene som ligger i vinteropplag, vi oppfordrer alle til å sjekke båtene sine og anmelde evt. tyveri / skadeverk til politiet.Årsmøte 2020 avholdes tirsdag 3.mars kl:19:00

Gunders kafe, Tangvall

Under fanen dokumenter ligger innkallingen som er sendt ut og nye vedtekter som skal vedtas på årsmøte, det dreier seg om endringer for å tilpasse oss den nye selskapsformen SA

Kjøp og salg av båtplasser

Kjøp og salg av båtplasser er nå en sak mellom kjøper og selger, og skal avtales dere imellom. Styret i Torvefjorden båthavn er ikke part når kjøp og salg finner sted, men skal ha skriftlig bekreftelse fra begge parter at transaksjonen har funnet sted.
Det har blitt reist en del spørsmål rundt behovet for et eierbevis eller lign. for å dokumentere rett eierskap.
Styret mener at register som forretningsfører har er tilstrekkelig, i tillegg er tilsendt faktura på årsavgift bevis på eierskap.
Register som viser eierskap driftes av forretningsfører i Torvefjorden båthavn og han eller henne vil til enhver tid sitte på oppdatert informasjon.
Vi anbefaler alle å inngå kjøpskontrakt dere imellom i tillegg til skriftlig bekreftelse fra begge parter til forretningsfører.
Ønsker man å sjekke hvem som eier plassen kan forretningsfører kontaktes, opplysningene vil da bli gitt.
For mer informasjon kontakt forretningsfører.
Kontakt-info finnes her.
Link til en kjøpskontrakt som kan brukes fra forbrukerrådet finnes her.
Det koster 500 kr. for å dekke kostnader forbundet med overdragelsen, dette betales til Torvefjorden båthavn direkte.
Forretningsfører sender ut faktura til kjøper som må være betalt før overdragelsen finner sted. Betalt faktura vil også være bevis på overdragelsen.Nyhet angående vedtekter

Vedtektsendringene som ble vedtatt på Årsmøte 1. mars var avhengig av at Søgne Kommune ikke brukte sin innsigelsesrett til endringer. Kommunen har ikke brukt denne retten slik at de nye endringene er gyldig, og kommunen har ikke lenger noen innsigelsesrett. De nye vedtektene betyr videre følgende endringer:
Båtplassene kan nå omsettes fritt til den pris som blir avtalt. Selger og kjøper er ansvarlig for at overdragelsen blir registrert i sameiet.
Søgne Kommune kan ikke lenger tildele ledige plasser i Torvefjorden båthavn fra sin venteliste.

Båtopptak høsten 2019.

 28 september og 12 oktober, kontakt vaktmester onsdagen før.
Sigurd M Larsen 91514589


26.09.18

Styret har hatt befaring med takstmann og forsikringsselskapet erkjenner erstatningsansvar. Firma er engasjert for å reparere anlegget og oppstart er så raskt været tillater det. De vil starte med D-brygga og alle som har båter på D-brygga bes fjerne de om de har mulighet.

KNUD

Situasjonen nå på Søndag er at vi har stabilisert anlegget, og vi avventer tilbakemelding fra forsikringsselskapet.
Deretter vil vi engasjere et firma til rette opp og reparere anlegget.

Enkelte båter er stengt inne foreløpig, og dersom dette er et problem så må dere kontakte en av personene nevnt under.

Heldigvis kom ingen til skade, og skader på båter var minimalt.
De som var tilstede fredag ettermiddag vil neppe glemme kaoset i stormen med vindkast opp i 34 m/s
Etter hvert som vi har noe nytt å fortelle vil vi publisere det på torvefjorden.net

Styret
Formann Tormod Urdal 95753052
Sigurd M Larsen 91514589
Mikal Hansen 90648759

Her finner du informasjon om felles uttak og opptak av båter, viktige telefon nr. og annen relevant informasjon.
Bruk menyen oppe på høyre side for å navigere deg rundt.

FELLESOPPTAK 2018
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00
LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Info om priser finnes under "fanen" nyheter.


TORVEFJORDEN BÅTHAVN SA

REGLEMENT.

1. Enhver andelshaver må motta den båtplass som blir anvist av styret

2. Båtene i havnen skal fortøyes med to fortøyninger forut og to akterut. 
Maks båtstørrelser

2,5 m        5 tonn og lengde 24 fot
3,0 m       6                                   28
3,5 m        7                                   33
4,0 m        8                                  37
4,5 m       10                                 41
4,5 m F   15                                 45

Båtene skal ikke være bredere enn at de flyter fritt.

Forøvrig plikter alle å fortøye båtene forsvarlig slik at det ikke oppstår skade på anlegget og/eller andre båter.

Slepejolle må fortøyes slik at den ikke kan bevege seg utenfor båtplassens bredde eller hindre fri adgang til naboplassene.

Andelshaver plikter å rette seg etter pålegg fra styret evt. vaktmester med hensyn til fortøyning.

3. Enhver båteier skal sørge for at ikke eksos fra egen båt er til ulempe for andre eller skitner til anlegget eller andre båter. Det er strengt forbudt å tømme kloakk, olje eller oljeblandet vann i havnen. Videre er det ikke tillatt å ha båt i havnen med toalett med direkte utløp i sjøen.

4. Ferdsel i båthavnen må skje med forsiktighet. Farten i bassenget må ikke overstige 2 knop.

5. Enhver som ferdes i båthavnen skal oppføre seg sømmelig og rette seg etter pålegg fra styret eller vaktmester.

6. Båteierne må selv fjerne alle fortøyninger før vinteren eller binde disse opp slik at de ikke fryser fast i isen. Hvis dette ikke blir gjort, kan styret eller vaktmester fjerne fortøyningene. Bruk av fremdriftsmotor for å fjerne is er forbudt. Dette kan skade ankerfestene og belaster bryggene unødig. Evt. båtvrak i havnen må omgående fjernes av båteier. Hvis så ikke skjer, kan styret eller vaktmester fjerne vraket for båteiers regning og risiko.

7. Styret, eller vaktmester avgjør hvor båtene skal plasseres på opplagsplassen om høsten. Opplagsplassen har begrenset kapasitet og plassen utnyttes etter hvert som båtene settes på land. Ingen har krav på opplagsplass for båten.

8. Båteierne må dekke sine båter med materialer som ikke virker skjemmende. De er selv ansvarlige for at båtene er ordentlig avstivet på opplagsplassen. Krybber og annet materiell skal merkes med eiers navn og adresse evt. telefonnummer.

9. Alle båter skal være fjernet fra opplagsplassen hvert år innen 1. juni for nedre plan og 15. juni for øvre plan. For båter som ikke er fjernet innen denne dato, fastsetter styret en passende dagsleie. Dersom båten er til hinder for ferdsel i havnen, kan styret evt. vaktmester flytte båten for eiers regning og risiko.

Når båtene er fjernet fra opplagsplassen, skal alle rester og materialer fjernes av eier. Avfall skal legges på anvist sted. Krybber og annet materiell som skal benyttes om igjen, må fjernes fra havneområdet eller lagres på anvist plass. Dersom materiellet ikke er ryddet vekk umiddelbart etter at båten er fjernet, kan styret evt. vaktmester besørge ryddet for eierens regning. Umerket materiell vil bli betraktet som avfall og makulert.

10. Alle som har sine båter liggende i havnen eller på opplagsplassen plikter å holde disse ansvarsforsikret. Man plikter å fremvise dokumentasjon for dette på forlangende av styret evt. vaktmester,

Båteier er ansvarlig for den skade hans båt påfører anlegget og /eller andre båter i havna.

Hvis skade oppstår må det umiddelbart meldes fra om det til styret evt. vaktmester samt til båteiers eget forsikringsselskap.

11. De som ønsker det kan ha sine båter liggende i flytebryggesystemet om vinteren. De som måtte ønske å bytte til en mer skjermet plass i perioden kan gjøre dette etter avtale med vedkommende eier.

Vaktmester kan imidlertid fritt henvise til ledig plass. Dersom andelseier selv ønsker å disponere plassen, må denne frigis.

12. Vannkraner og slanger må behandles med forsiktighet. Hver enkelt bruker må påse at kranen er stengt og slangen kveilet opp etter bruk. Det er installert vannmåler, og det er derfor ekstra viktig å påse at kranen er avstengt.

13. Det er ikke tillatt uten videre å koble seg til det elektriske anlegget for annet enn kortvarige nødvendige arbeider eller opplading av batterier. Bruk av strøm til elektrisk oppvarming er kun tillatt etter avtale med vaktmester og avregnes etter gjeldende satser.Bruk av strøm uten at eier eller bruker er tilstede er bare tillatt med tilkoblet måler.

14. Parkering i havna må skje etter anvisning og slik at det ikke hindrer alminnelig ferdsel. Videre må det ikke stenges for bruken av servicebryggene.

15. Brudd på ovenstående bestemmelser kan medføre nektelse av båtplass og bortvisning fra havna.