Velkommen til Torvefjorden båthavn sin hjemmeside.


24.08.20

Fellesopptak 2020

Lørdag 26. september 08:00 - 12:00

Lørdag 10. oktober kl. 08:00 - 12:00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen Tlf: 915 14 589

Gunnar Larsen Tlf: 483 55 909

Oppslag med fullstendig informasjon og priser finnes her.


08.04.20

Vi har fått melding om innbrudd i flere av båtene som ligger i vinteropplag, vi oppfordrer alle til å sjekke båtene sine og anmelde evt. tyveri / skadeverk til politiet.Årsmøte 2020 avholdes tirsdag 3.mars kl:19:00

Gunders kafe, Tangvall

Under fanen dokumenter ligger innkallingen som er sendt ut og nye vedtekter som skal vedtas på årsmøte, det dreier seg om endringer for å tilpasse oss den nye selskapsformen SA

Kjøp og salg av båtplasser

Kjøp og salg av båtplasser er nå en sak mellom kjøper og selger, og skal avtales dere imellom. Styret i Torvefjorden båthavn er ikke part når kjøp og salg finner sted, men skal ha skriftlig bekreftelse fra begge parter at transaksjonen har funnet sted.
Det har blitt reist en del spørsmål rundt behovet for et eierbevis eller lign. for å dokumentere rett eierskap.
Styret mener at register som forretningsfører har er tilstrekkelig, i tillegg er tilsendt faktura på årsavgift bevis på eierskap.
Register som viser eierskap driftes av forretningsfører i Torvefjorden båthavn og han eller henne vil til enhver tid sitte på oppdatert informasjon.
Vi anbefaler alle å inngå kjøpskontrakt dere imellom i tillegg til skriftlig bekreftelse fra begge parter til forretningsfører.
Ønsker man å sjekke hvem som eier plassen kan forretningsfører kontaktes, opplysningene vil da bli gitt.
For mer informasjon kontakt forretningsfører.
Kontakt-info finnes her.
Link til en kjøpskontrakt som kan brukes fra forbrukerrådet finnes her.
Det koster 500 kr. for å dekke kostnader forbundet med overdragelsen, dette betales til Torvefjorden båthavn direkte.
Forretningsfører sender ut faktura til kjøper som må være betalt før overdragelsen finner sted. Betalt faktura vil også være bevis på overdragelsen.Nyhet angående vedtekter

Vedtektsendringene som ble vedtatt på Årsmøte 1. mars var avhengig av at Søgne Kommune ikke brukte sin innsigelsesrett til endringer. Kommunen har ikke brukt denne retten slik at de nye endringene er gyldig, og kommunen har ikke lenger noen innsigelsesrett. De nye vedtektene betyr videre følgende endringer:
Båtplassene kan nå omsettes fritt til den pris som blir avtalt. Selger og kjøper er ansvarlig for at overdragelsen blir registrert i sameiet.
Søgne Kommune kan ikke lenger tildele ledige plasser i Torvefjorden båthavn fra sin venteliste.

Båtopptak høsten 2019.

 28 september og 12 oktober, kontakt vaktmester onsdagen før.
Sigurd M Larsen 91514589


26.09.18

Styret har hatt befaring med takstmann og forsikringsselskapet erkjenner erstatningsansvar. Firma er engasjert for å reparere anlegget og oppstart er så raskt været tillater det. De vil starte med D-brygga og alle som har båter på D-brygga bes fjerne de om de har mulighet.

KNUD

Situasjonen nå på Søndag er at vi har stabilisert anlegget, og vi avventer tilbakemelding fra forsikringsselskapet.
Deretter vil vi engasjere et firma til rette opp og reparere anlegget.

Enkelte båter er stengt inne foreløpig, og dersom dette er et problem så må dere kontakte en av personene nevnt under.

Heldigvis kom ingen til skade, og skader på båter var minimalt.
De som var tilstede fredag ettermiddag vil neppe glemme kaoset i stormen med vindkast opp i 34 m/s
Etter hvert som vi har noe nytt å fortelle vil vi publisere det på torvefjorden.net

Styret
Formann Tormod Urdal 95753052
Sigurd M Larsen 91514589
Mikal Hansen 90648759

Her finner du informasjon om felles uttak og opptak av båter, viktige telefon nr. og annen relevant informasjon.
Bruk menyen oppe på høyre side for å navigere deg rundt.

FELLESOPPTAK 2018
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00
LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Info om priser finnes under "fanen" nyheter.


VEDTEKTER FOR TORVEFJORDEN BÅTHAVN SA

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Torvefjorden Båthavn SA.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningssted er i Kristiansand kommune.

3. Virksomhet og formål

Torvefjorden Båthavn SA (heretter kalt samvirkeforetaket eller foretaket) er en sammenslutning av medlemmer som har ervervet rett til båtplass i Torvefjorden båthavn.

Samvirkeforetaket har sitt grunnlag i festeavtale datert 19. september 1991 med vedlegg og tilleggsavtale datert samme dato.

Foretakets formål er å administrere og drive foretakets båthavnanlegg i Torvefjorden, samt ivareta medlemmenes interesser innenfor rammen av disse vedtektene og årsmøtets nærmere bestemmelse.

Foretaket skal ikke drive forretningsmessig virksomhet med henblikk på økonomisk vinning.

4. Andelsinnskudd, kontingent og økonomisk ansvar

Det kan skje en kollektiv innmelding av de personer som tidligere har ervervet andeler i Torvefjorden Båthavn AL ved at deres eierparter i båthavnanlegget utgjør et samlet medlemsinnskudd.

Samvirkeforetaket har A, B, C, D, E og F andeler som gir rett til båtplasser på hhv. 2,5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m. og 4,5 i bredden.

Ved utmelding har medlemmene ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

Det kan ikke være flere medlemmer i samvirkeforetaket enn det er båtplasser i båthavnanlegget.

Til dekning av løpende utgifter innkreves en årlig avgift (kontingent) av hvert medlem.

Avgiftens/kontingent størrelse bestemmes i årsmøtet med vanlig simpelt flertall.

5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen vedrørende godskriving av foretakets egenkapital.

6. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for ett eller to år av gangen etter årsmøtes nærmere bestemmelse. Styret konstituerer seg selv med slik funksjonsdeling som finnes hensiktsmessig.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styrets leder har sammen med ett av styremedlemmene rett til å tegne firma.

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

7. Styrets plikter

Styrets oppgave er å lede samvirkeforetakets drift innenfor rammen av disse vedtektene og i henhold til årsmøtets nærmere bestemmelse.

Innenfor den ramme som er fastsatt av årsmøtet i budsjettet, kan styret knytte til seg den administrative, tekniske, økonomiske eller juridiske bistand som anses nødvendig for forsvarlig drift av samvirkeforetaket.

Styret er pliktig til å sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for samvirkeforetaket.

Regnskapsføringen skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styret skal gjøre det som er nødvendig for at samvirkeforetaket kan gjennomføre årsmøte i samsvar med lov og vedtekter.

Styret treffer endelig beslutning i alle saker som ikke i.h.t. disse vedtekter skal behandles av årsmøtet.

8. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen 15. mars. Styret skal sende ut innkalling til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av styrets årsberetning

2. Godkjenning av årsregnskapet med revisjonsberetning

3. Styrets forslag til budsjett

4. Valg av styre og valgkomité

5. Valg av revisor. Valgt revisor skal enten være registrert eller statsautorisert revisor. Tidligere revisor anses som gjenvalgt med mindre årsmøtet velger ny.

6. Fastsettelse av avgift/kontingent

7. Eventuelle forslag til endring av båtplassens størrelse eller opptak av nye medlemmer.

8. Eventuelle forslag til endring av vedtektene. Dette krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

9. Forslag til/endring av ordensregler eller reglement.

10. Eventuelle forslag om å oppløse foretaket, jfr. pkt. 14

nedenfor.

11. Spørsmål av vesentlig betydning for foretaket, og som ikke etter en naturlig forståelse kan anses som hørende under begrepet vanlig, løpende drift.

12. Andre saker som er oppført på dagsorden.

Vedtektsendringer som innebærer endringer i forhold nevnt i samvirkeloven § 54 annet ledd krever 4/5 dels flertall. For andre saker enn forslag om vedtektsendring kan beslutning fattes med simpelt flertall. Endringer i vedtekten kan bare vedtas med 2/3 dels flertall, jf. samvirkeforetaksloven § 54.

Styret plikter å sende medlemmene nødvendig materiell og dagsorden for årsmøtet sammen med innkallingen.

Forslag som fremsettes av andre enn styret i saker som ovenfor nevnt, må være styret i hende senest 1 - en - måned før årsmøte.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/20 av medlemmene er møtt frem, enten personlig eller med fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem, jf. samvirkeloven § 36 første ledd.

9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når enten styret eller minst 1/3 av andelseierne forlanger det. Når initiativet kommer fra andre enn styret skal ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter at styret har mottatt skriftlig henvendelse.

10. Medlemmenes plikter

Ethvert medlem plikter å motta valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha innehatt styreverv frasi seg valg for like lang tid som de har fungert.

Alle medlemmer plikter å delta i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret, som også kan fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.

11. Mislighold

Styret fastsetter frister for betaling av de årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig betalingsmislighold kan styret bestemme at et medlem utestenges fra foretaket.

Utestenging kan også finne sted ved vesentlig brudd på ordensreglene, bruk av plassen i strid med forutsetningen, eller ved at medlemmer setter seg ut over vedtak truffet av styret eller årsmøtet.

12. Anvisning av båtplass

Hvis driftsmessige hensyn tilsier det, kan styret anvise midlertidig nye plasser.

13. Overdragelse av medlemskap

Andelen kan fritt omsettes. Bruksretten tilknyttet andelen kan fritt utleies mot at leieren innordner seg etter foretakets vedtekter og reglement. Selger og kjøper skal innen en måned skriftlig melde overdragelsen til styret eller forretningsfører

14. Oppløsning

Forslag om oppløsning av samvirkeforetaket må behandles av årsmøtet. Samvirkeforetaket kan ikke oppløses hvis 25 medlemmer forlanger at det skal bestå.

15. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets formue ved oppløsning skal fordeles mellom medlemmene.

16. Forholdet til lov om samvirkeforetak

Lov om samvirkeforetak kommer til anvendelse på forhold som ikke er regulert i disse vedtektene.

Vedtatt på møte 03.03.2020